Tutorial 7: Analytics/วิเคราะห์

แนะนำส่วนต่างๆของหน้าต่าง “Analytics (วิเคราะห์)” *หมายเหตุ : มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและหน้าตาระบบ แต่หัวข้อต่างๆ และการใช้งานยังเหมือนเดิม หน้าภาพรวม 1.ผู้ใช้ทั้งหมด จะวิเคราะห์ผู้ใช้แยกตามเพศและช่องทางในการคุยกับแชทบอท สามารถเลือกช่องทางทั้งหมดคือเฟสบุ๊คและไลน์ได้ หรือจะดูแยกตามช่องทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ก็ได้ค่ะ ผู้ใช้ทั้งหมด คือ จำนวนผู้ใช้ที่คุยกับแชทบอท เพศชาย คือ จำนวนผู้ใช้ผู้ชายที่คุยกับแชทบอท เพศหญิง คือ จำนวนผู้ใช้ผู้หญิงที่คุยกับแชทบอท ไม่ระบุเพศ คือ  จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ระบุเพศที่คุยกับแชทบอท *ถ้าตัวเลขไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจ สามารถกด ปุ่ม Refresh มุมขวาได้ * 2.ผู้ใช้ใหม่ จะแสดงกราฟผู้ใช้ใหม่ที่แยกตามเพศและวันที่ จากภาพเลือกจำนวนผู้ใช้ใหม่ที่คุยกับแชทบอทในเฟสบุ๊ค 3 วันที่แล้ว ก็จะขึ้นกราฟแท่ง 3 วันที่แล้ว + วันนี้อีกวัน เป็น 4 แท่ง แต่ละแท่งแยกสีตามเพศ ตัวอย่าง วันที่ 12-12-2021 สีฟ้า … “Tutorial 7: Analytics/วิเคราะห์”

Read More