Tutorial 7: Analytics/วิเคราะห์

แนะนำส่วนต่างๆของหน้าต่าง “Analytics (วิเคราะห์)” หน้าต่าง Dashboard จะวิเคราะห์ผู้ใช้แยกตามเพศและเวลาในการคุยกับแชทบอท ผู้ใช้ทั้งหมด คือ จำนวนผู้ใช้ที่คุยกับแชทบอท (ตลอดเวลา) ไม่ระบุเพศ คือ  จำนวนผู้ใช้ที่ไม่ระบุเพศที่คุยกับแชทบอท (ตลอดเวลา) ผู้ชาย คือ จำนวนผู้ใช้ผู้ชายที่คุยกับแชทบอท (ตลอดเวลา) ผู้หญิง คือ จำนวนผู้ใช้ผู้หญิงที่คุยกับแชทบอท (ตลอดเวลา) ผู้ใช้ตามเวลาที่ระบุ คือ จำนวนผู้ใช้ที่คุยกับแชทบอท ระหว่างเวลาที่ระบุไว้ ผู้ใช้ใหม่ คือ จำนวนผู้ใช้ใหม่ที่คุยกับแชทบอท ระหว่างเวลาที่ระบุไว้ ข้อความทั้งหมด คือ จำนวนข้อความที่แชทบอทตอบ (ตลอดเวลา) ข้อความปัจจุบันตามเวลาที่ระบุไว้ คือ จำนวนข้อความที่แชทบอทตอบ ระหว่างเวลาที่ระบุ NOTE: *ส่งออก*  คือ กดบันทึกหน้านี้เป็นไฟล์ Excel ออกมา   เมทริกซ์ จะแสดงกราฟต่างๆดังนี้ ผู้ใช้ตามเวลาที่ระบุ คือ จำนวนผู้ใช้ที่คุยกับแชทบอท ตามช่วงวันที่เลือก (สีฟ้า) ผู้ใช้ใหม่ คือ จำนวนผู้ใช้ใหม่ที่คุยกับแชทบอท … “Tutorial 7: Analytics/วิเคราะห์”

Read More