Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

ถ้าเพจที่ต้องการไม่ขึ้นหรือไม่สามารถเลือกได้ มี 3 กรณีที่เพจ Facebookจะไม่ขึ้น กรณีที่คุณไม่ใช่ Admin เพจ จะไม่สามารถติดตั้งแชทบอทได้ กรณีที่คุณยังไม่มีเพจFacebookมาก่อนให้ “คลิกปุ่มแรก” เพื่อสร้างเพจใหม่ กรณีที่มีเพจอยู่แล้วแต่เพจไม่ขึ้นให้ทำการลบบอทของ Zwiz ออกแล้วเชื่อมต่อมาใหม่ เพื่อทำการอนุญาตการเข้าถึง โดยทำตามวิธีด้านล่าง (การทำตามวิธีด้านล่างจะไม่ได้ทำใหบอทที่เคยตั้งค่าไว้แล้วหายไป)3.1 เข้าไปที่หน้า Facebook ในหัวข้อการตั้งค่า 3.2 ไปที่หัวข้อ การผสานรวมธุรกิจ และติ๊กเครื่องหมายถูกหลังบอท Zwiz 3.3 กดลบออก 3.4 เข้าไปที่ Cms.zwiz.ai เพื่อทำการเชื่อมต่อบอทใหม่ กดปุ่มเริ่มใช้งานฟรี 3.5 กดดำเนินการต่อในชื่อ…. 3.6 กดปุ่ม “เลือกทั้งหมด” (เพื่อป้องกันปัญหาในการเพิ่มเพจในภายหลัง โดยขั้นตอนหลังจากนี้ ลูกค้าจะต้องเลือกเพจที่จะใช้งานแชทบอทแยกอยู่แล้ว) เมื่อเลือกทั้งหมดแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป” 3.7 … “Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น”

Read More