Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น

ถ้าเพจที่ต้องการไม่ขึ้นหรือไม่สามารถเลือกได้   มี 4 กรณีที่เพจ Facebookจะไม่ขึ้น 1. กรณีที่คุณไม่ใช่ Admin/ผู้ดูแลเพจ จะไม่สามารถติดตั้งแชทบอทได้ Note: สำหรับการติดตั้งเข้าใช้งาน ครั้งแรก จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทเพจเป็น “ผู้ดูแล” เพจเท่านั้นถึงสามารถติดตั้งได้ และเมื่อผู้ดูแลเพจทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในครั้งต่อๆไป  ทั้ง “ผู้ดูแล” และ “ผู้แก้ไข”  2 บทบาทนี้จะสามารถเข้าใช้งานระบบหลังบ้านซีวิซเอไอได้ตามปกติ 2. กรณีที่คุณยังไม่มีเพจFacebookมาก่อนให้ “คลิกปุ่มแรก” เพื่อสร้างเพจใหม่ 3. กรณีเพจของคุณเป็นเพจประสบการณ์แบบใหม่ (The New Page Experience) จุดสังเกตหรือวิธีเช็ค ว่าเพจของคุณเป็นเพจแบบประสบการณ์ใหม่หรือไม่ เข้าไปตรวจสอบได้ง่ายๆ เพียงเข้าไปที่เพจทั้งหมดของคุณก่อน  แล้วเช็คเปรียบเทียบตามรูปด้านล่างค่ะ เพจแบบคลาสสิค (The Classic Pages) เพจแบบใหม่ (The … “Tutorial 1.1 ถ้าเพจที่ต้องการติดตั้งไม่ขึ้น”

Read More